Beszélő utcanevek
2018. január 05. írta: Reiman Zoltán

Beszélő utcanevek

Folytatjuk kalandozásunkat Pesty Frigyes Miskolcról feljegyzett adatai között, persze némi kiegészítéssel. Ezúttal az utcanevek között keresgélünk, sok érdekes, vicces információt találhatunk közöttük. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek! A cikkben minden idézet Pesty Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ből című könyvéből származik.

 

miskolcmap1884.jpg

 

Zsolczai kapu, Zsolcai kapu

,,Miskólcznak alsó végén, mivel arra viszen ki az országút Zsolca felé, a' vasúti indóházhoz erre történik a közlekedés."

A Zsolcai kaput nem kell bemutatni senkinek, egy megjegyzés talán hozzá: Miskolc utolsóként kialakult városkapuja volt.

 

Pengyom utcza

,,Gúnyneve az útczának, a' város végén, apró hitvány házakból áll."

A Pengyom utca a Szeles folytatása volt, körülbelül a mai Huszár utcától kezdődött. Ma Szeles utcának nevezik teljes egészében. Érdekes, hogy a P(i)engyom név mégis szerepel a mai miskolci térképeken, a város melletti Harsány felé vezető út területét jelöli. Valószínűleg a nem túl hízelgő elnevezés rá is azért került, amiért az egykori utcára.

 

Szeles utcza, Szeles utca

,,E város részben lévő utczák mint Miskolcz városát fedező vőlgyön kívül eső rész az északi szeleknek legjobban lévén kitéve, nevét innen vette."

Manapság érdekes nyomvonalon fut, a Macropolisnál kezdődik, majd a görög katolikus templomot "körbevéve" egészen a Gömöri pályaudvarig terjed.

 

Szentpéteri kapu

,,Mivel erre viszen ki Miskolczból az ország út Szentpéter fele, Gömör vármegyével erre tartatik fel a' közlekedés."

 

Búza piacz, Búzavásártér, Béke tér, Búza tér

,,Miskolcznak alsó részében a' Zsolczai kapunál lévő meglehetős nagy térségü hely, hol a' búza vásár tartatik. Ha nyárban nagy szárazság, télben kemény fagy nincs, e' piaczon feneketlen sár szokott lenni, 's e' miatt igazán "Perbaj" piacznak lehetne nevezni. Régtől fogva várja mindenki, hogy a' miskolczi egész vásárjog jövedelmét húzó Diós Korona uradalom ezen mocsáros perbaj piaczot mielőbb kiköveztesse."

Kis odaszúrás az uradalomnak, hogy ugyan intézkedjen már, mert tarthatatlan állapotok vannak a piacon, ha leesik egy kis eső.

 

Ujváros utcza (kis és nagy)

,,Ez utcza, melynek keleti része még a' múlt század 7-ik évtizedében mint posványos hely apróbb tavakkal bővelkedett lakásul házhely számra felosztatván nevét innen vette. Megjegyzendő, hogy a' belvárosban ez utcza bir legszélesebb illetőleg legegyenesebb vonallal." 

Tehát az 1700-as évek utolsó negyedében még mocsaras lápos terület volt ezen a helyen. A Kis-Ujváros, illetve  a későbbi Ujváros utca a mai Szentpáli nyomvonalán futott.

 

Szécsényi utcza (alsó, felső és közép piacz utcza), Széchenyi utca

,,Miskolcz város tanácsa az elhúnyt Széchényi nevét megörökitendő a' közelmúltban határozta ez útczát e' néven neveztetni."

Érdekes a korabeli írásmód. 1861-ben döntött úgy a város tanácsa, hogy Széchenyi István nevét viseli ezentúl a város főutcája, amely az egykori kelták által létrehozott szekérút nyomvonalán alakult ki.

 

 

1200px-map_for_pece_1884_1.jpg

A fenti térkép részlete, benne a Pecze és a Szinva színesen ábrázolva. Forrás: Wikipédia.

 

Kazinczy útcza (Vereshid utcza)

,,(...) Kazinczy nevét örökitendő."

Az utcát 1794-ben nyitották, először Vereshíd utcának nevezték, egészen 1859-ig. A híd vörös festékkel volt lefestve, a népnyelv ezért illette ezzel a névvel. 

 

Boldog asszony utcza, Deák utcza, Déryné utca

,,Az ott lévő Boldog asszonyról neveztetett az 1729-ik évben épült két tornyú, minoriták diszes templomáról 's kolostor árból neveztetik."

Kicsit más a valóság, mint amit Pesty Frigyes papírra vetett. A középkortól létező utcanév, a török által 1544-ben felégetett, de újjá nem épült templomról neveztetett el, - maradványai a mai Deák tér alatt vannak - minek pusztulása után is nevét viselte. Néha Ujváros utcaként - ez az utca lenne a Nagy-Ujváros, amelyet nem találni a térképeken? -, illetve Nagyboldogasszony utcaként is emlegetik. 1580-1702 között a családnévre utaló Zabari (Zabary, Szabari) utcaként is szerepel az iratokban. Az 1820-as évektől - miután felépült kőszínházunk - Színház utcának nevezik. A következő névadója Deák Ferenc. Nem tudni pontosan mikortól, de az 1895-ös Adler Károly-féle térképen már így szerepel, 1950-től pedig napjainkig Déryné utca a hivatalos neve. 

 

Czikó utcza, Kossuth utca

,,Czikó családról vette nevét."

Először Német utcaként emlegették, a Czikó elnevezés a 16-17. századig vezethető vissza. Egykor ezen az utcán futott Miskolc fő közlekedési útvonala. Mai nevét a 19. század végén, Kossuth halála után kapta. A Széchenyi utcából nyílik, majd egészen a Deák térig tart.

 

Rozmaring útcza

,,Gúnyneve e' még most is rondaság, büszhödség tanyájául szolgáló utcza köznek."

A mai Szent Erzsébet sétány helyén futó utca meglehetős rossz megítélésnek örvendett a 19. század közepén. A Széchenyi utcából nyílik a rövid sétány, a Városház téren. 

 

Palóczy útcza (Kádas útcza)

,,Múlt 1861-ben elhúnyt Miskolczi volt képviselő az általánosan közszeretetben és tiszteletben részesült Palóczy nevét megörökitendő rendelte el a' városi előljáróság ez utczát e' néven neveztetni. A' régibb időben azonban ez útczát többnyire az ős gyökeres nemes Kádas család birván, kiknek utódai még most is élnek, e' névről neveztetett."

 

Temető allja 

,,Ez utczának északi részén lévő temetőről vette nevét."

A mai Pallós és Laborfalvy utcák az egykori Temető allja utca nyomvonalán futnak. 

 

Nyakvágó

,,Mivel itteni régenten vesztő hely volt. A' városi levél tárban nyoma van, hogy e' helyt boszorkányok is égettettek el."

Pontosan nem találtam meg az utca helyét, pedig emlékszem, hogy láttam valahol egy térképet, ahol szerepelt. A Forrás patak és a Pece patak találkozásánál volt található, talán a Pallós utca egy része lehetett az egykori Nyakvágó. Egy középkori temető is volt a környéken, melyet házhelynek adtak ki. Érdekesség, hogy itt alakult ki a 18. századtól a városi cigányság első szegregációja. 

 

Fábián kapu (Fábián utca)

,,Ez utcza is régibb földtulajdonosáról vette nevét."

Egészen a Miskóc nemzetségig kell visszamennünk a név eredetének megfejtésének okán. 1348-ig a Fábián család Miskolcnak résztulajdonosa volt. Az utolsó Miskócok egyik ősi családja a névadó tehát. A Fazekas-Jókai-Pallós utca határolja az utcát. A kaput pedig a Toldi és a Szent László utca. 

 

Nagy Hunyad, Kis Hunyad, Hunyadi utca, Kis-Hunyad utca

,,A' nagy Hunyadi nevét örökitendő neveztetett ez utcza századok előtt e' néven."

Nos, ez sem igaz. A Kis- és Nagy-Hunyad utca személynévből eredeteztedhető, egykori miskolci tulajdonosa után, kinek minden emléke a feledés homályába vész. A Nagy-Hunyad utca valamikor a 19-20. század fordulóján neveztetett át Hunyadi János utcának. A Hunyadi János utca a Széchenyi utcából nyílik és Tizeshonvéd utcába torkollik. A Kis-Hunyad utca a Palóczy utcánál kezdődik és szintén a Tizeshonvéd utcába torkollik.

 

Kőporos

,,Miskolcznak felső, vagyis Diós Győr felé való végén lévő egy része, a Kőporos nevük hegynek déli oldalán, hol a' súroláshoz igen alkalmas kőpor ásatik, miről is nevét vette. Az itt lévő lyukak és nyomorúlt viskók leginkább a' koldusoknak szolgálnak lakhelyül. Nem régiben egy zsidó telepedvén meg oda a' koldusok közzé, korcsmát nyitott 's jelenleg a' mint beszélik már a koldusoktól felgazdagodott."

 

 

miskolcmiddleage_1.jpg

Középkori térkép, a malmok feltételezett helyével. Forrás: Wikipédia.

 

Vászon fehérítő utcza

,,Ez útcza a' Szinva folyam mellett Miskolcz városa nyugati oldala felső részén esvén a' még jelenleg is vászon fehéritésből élő laktulajdonosokről vette nevét."

A Thököly és a Petőfi utca határolja a Szinva mellett futó utcát, mely ma is ezt a nevet használja.

 

Füzes útcza

,,Ez utcza a Szinva folyam mellett nyúlván le mint vizenyős hely füzfák által környeztetik nevét innen vette."

A Nagysándor József és a  Kiss Ernő utca határolja.

 

Salétrom útcza

,,Az ott jelenben is meglévő salétrom főző helyiségtől vette nevét."

A Nagysándor és a Füzes-Damjanich utca határolja.

 

Tizenhárom város útcza

,,Hajdan apró tizedekre lévén felosztva a' város, ezen utczát a' 13-ik sorszám érte."

Bársony János nevét viseli jelenleg az utca, melyet a Szent Anna tér és a Thököly utca határol.

 

Hutás útcza

,,A' Diós győri rengeteg erdők közt fekvő Ó Hutára vezető úttól vette nevét."

Damjanich és Bercsényi utcák között található.

 

Patkány sor

,,Ez utcza az Avas hegy északi oldalában van 's a' házak benne mint még annyi patkány lyukak, a régibb időben a' hegy oldalába ásattak, ez utczában nevezetes természeti tünemény az, hogy ide a' nap november 21-től január 21-ik soha nem süt."

Érdekes. Vajon valóban nek sut oda a nap novembertől januárig? Jelenleg a Csalogány utca nevet viseli. 

 

Gero útcza

,,A' még most is élő Gero családtól vette nevét."

Ma is ugyanott található, a mai Petőfi utca folytatásaként.

 

img_20171208_003155.jpg

Adler Károly 1895-ös térképe

 

Gyöngyvirág útcza

,,Ez útcza hajdanában számosabb gyöngyvirágot termő hely lévén, innen vette nevezetét."

A mai Avasalja utcát nevezték hajdanán Gyöngyvirágnak.

 

Meggyes allja, Meggyesalja utca

,,Ezen útcza kertjeiben még most is bőven található meggyfáktól vette nevezetét."

Egy-egy forrásban Meggyesalja kapujént is emlegették. A Nagysándor és a Kálvin János utca között fut. 

 

Urak útczája

,,Ezen útcza a' múlt században Miskolcz városnak legszebb útczáját képezvén, az általánosan terjedelmesebb birtokú uraktól lakatott, a' mint jelenleg is több urasági házakkal diszlik." 

Az Urak utcája a jelenlegi Petőfi Sándor utca volt. A régi Petőfi utca pedig a mostani Dankó Pista utca nyomvonalán lehetett.

 

Toronyallja (alsó és felső), Toronyalja utca

,,A' miskolczi helv. hitvallású egyház őskori tornyának alljában fekvén innen neveztetett így."

Miskolc egyik legrégebbi ma is így nevezett utcája, a Meggyesalja utcától indul és az Avasalja utcába torkollik.

 

Mély vőlgy, Mélyvölgy utca

,,Ezen nyugati végiben egy mély vőlgy van, mely három sorosan több boros pinczéket foglal magában, nevét innen vette."

Érdekesség, hogy ebben az utcában egy nagyon értékes leletet találtak, - egy sírt - benne Szent László korabeli dénárral, ami bizonyítja városunk ősi voltát. A Papszertől a Csabai-Csáti sori elágazásig fut a Kisavason.

 

img_20171208_004355.jpg

Részlet Lippay Béla térképéből 1916

 

Papszer (alsó és felső)

,,Ezen két útcza királyi adományképpen III. Ferdinánd által adományoztatván a' miskolczi hel. hitvallású egyháznak, mint egyházi birtok nevét innen vette. Itt megjegyzendő, hogy ezen telkek feletti biráskodást az egyház a közelmúltban is gyakorolta."

A megfogalmazás nem pontos, mivel már akkor is Papszer volt a neve, amikor még a templom a katolikus egyházhoz tartozott. A mai Rákóczi utca sokáig az Alsó-Papszer nevét viselte. 

 

Kandia útcza

,,A' Szécsényi (régi piacz) útcza mellett lévén nagyobb ünnepélyek alkalmával lakosai ki ki futottak, régi szó járás szerint kikandikáltak, nevét ettől vette."

De szép népnyelvi kép! Ki gondolná ezt az elmés és leleményes jelentést? A Kálvin-Uitz kereszteződéstől a Szemere-Kazinczy utcákig fut.

 

Gordon útcza

,,Ezen útcza Miskolcz városának kelet déli alsó részét mint bástya sorok fedezvén nevét innen vette."

Talán a mai Vörösmarty utcával lehetne beazonosítani, a Mindszent térről indulva. A híres lakótelep nevét is az utca adta, helyén épültek a mai belvárosi berházak a Mese cukrászda környékén.

 

Szirma útcza (alsó és felső)

,,Szirma községébe vezető úttól vette nevét."

Az Alsó- és Felső-Szirma utca is változtatta nyomvonalát, - és helyét - de azt mondhatjuk, hogy a mai Arany János utca az fix pont volt sokáig. Első említése 1616-ból való. A Király utcát és a Katalin közt is hívták ideig-óráig Szirma utcának.

 

Belegrád 

,,Ezen útczát a' Szinva folyó két felől mosván magasabb emelkedettségénél fogva kedélyességből Belgrádnak neveztetett, nagy részét timárok lakják." 

Ez is nagyon érdekes! A Szinva itt kettévált és egy földdarabot körülölelve szigetet hozott létre, ezért hívták Belegrádnak.  Ma egy kis köz maradt belőle a Király és a Hadirokkantak utca között. 

 

Kenő útcza

,,A' régibb időkben, amikor még orvosok és szülésznők olly ritkán találtattak, a' gyógyítás egy nemét a' kenés pótolná, ez útczában illy kenő nők többen lakván nevét innen vette."

Ez is milyen érdekes! A Mindszent térről egy kis leágazás volt a fent említett Gordon utca felé. 

 

Remélem tetszett a kis kalandozasunk Miskolc utcanevei és ezek eredete között. Rengeteget lehetne őket kutatni, rengeteg érdekesség vár még felfedezésre. Ha találok ilyeneket, ígérem megosztom mindenkivel.

 

img_20171208_004942.jpg 

 

Források:

 

Pflieger J. Ferenc: Életem. Egy miskolczi polgár visszaemlékezései

Pesty Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 9.

Wikipédia 

Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom című könyv

Dobrossy István: Miskolc története I-III.

Gyulai Éva: Helyek és helyszínek egy kora újkori mezővárosban

A bejegyzés trackback címe:

https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/api/trackback/id/tr4313451283

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.