Huszár Péter az elfeledett magyar végvári hős
2019. február 09. írta: Reiman Zoltán

Huszár Péter az elfeledett magyar végvári hős

1596-ban Mezőkeresztesnél csatát vesztettek a magyar seregek, így egész Borsod vármegye török fennhatóság alá került - papíron nem, de a gyakorlatban igen - tulajdonképpen. Diósgyőr, Ónod és Szendrő maradtak meg bástyaként, avagy szigetként a török tengerben. A menekülő magyar seregből Diósgyőr védelmét kereste Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, Kornis Gáspár és Huszár Péter társaságában. Huszár Péter kivételes képességű bajvívó és törökverő volt, valahol azt a ragadványnevet olvastam róla, hogy ,,Huszár a szuperhuszár." De itt töltötte az éjszakát oltalom reményében Báthory István, Thurzó György, Czobor Mihály és Bedegi Nyáry Pál is. A keresztesi csata után véglegesen megpecsételődött megyénk sorsa. Az ország ezen vármegyéjében is véglegesen pusztulás lett az úr. Számtalan település ebben az időszakban semmisült meg, a törökök pusztítása, fosztogatása és kegyetlenkedése által. Amikor a törökök azt mondják, hogy mi mekkora pajtások vagyunk, ne felejtsük ezt el! Óriási tévedés az, hogy a törökök mellett milyen szabadon élhetett mindenki. Magyarország nemzetiségi viszonyai véglegesen a török rabiga alatt változtak meg. A Habsburgok még rátettek erre a kezdődő megosztottságra és utána az út végén már ott dereng Trianon rémképe. De kissé eltértünk a tárgytól. Mit is akarok ebből kihozni?

 

fejszedes.jpg

Forrás: szigethvar.hu

 

A fent említett Huszár Péterről fogok írni ebben a szemelvényemben. De hogyan és miért keveredett a Diósgyőri várba hősünk? 

A tizenöt éves háború (1591-1606) előrevetítette annak reményét, hogy a török hadakat sikerül kiűzni Magyarország területéről. A háborúhoz sok elnyomott, megszállás alatt lévő nép is csatlakozott - szerbek, bolgárok -, illetve a pápai állam is beállt a szövetségesek mögé. Sajnos a háborút lezáró béke messze elmaradt a várakozásoktól, a határok jórészt változatlanok maradtak. 

1596. október 26-án zajlott a Mezőkeresztesi csata. A szövetséges Magyar-Habsburg-erdélyi hadakkal szemben a török birodalom félelmetes hadereje állott, akik ráadásul majdnem kétszer annyian voltak. A csata jól indult a keresztény szövetségesek számára és a diadal is kézzelfogható közelségbe került, amikor - mint oly sokszor - az emberi gyarlóság közbeszólt. A győzelemre álló szövetséges seregek a török tábort kezdték fosztogatni, ezt kihasználva a menekülő fél rendezte sorait és megfordította a csata végkimenetelét. A török seregből 20 ezer, a szövetséges oldalon 12 ezer halott maradt a csatatéren, ennek ellenére a győzelmet a félholdasok szerezték meg.

 

brenhidai_huszar_peter.jpg

Berenhidai Huszár Péter. Forrás: Wikipédia.

 

A csata után az erdélyi fejedelem is menekülni kényszerült. Ekkor ejtette útba Diósgyőr várát, Huszár Péter társaságában. De térjünk is vissza a híres bajvívónkra. Ezen írásom Takáts Sándor elbeszélése alapján íródott elsősorban.

A végvári vitézek sorsa nem nevezhető könnyűnek a 16. századi Magyarországon. A Habsburg uralom alatt álló országrészen a határon felfűzve sorakoztak a végvárak, melynek katonaságát a császár gyakran elfelejtette fizetni. Ezért (is) kellett más pénzügyi forrás után néznie az egyszeri katonának, aki fosztogatásból és a határ túloldalán állomásozó falvak és török erősségek kirablásából tartotta fenn magát. Hivatalosan a legtöbb esetben - béke lévén - nem gyakorolhatta volna eme tevékenységet a katonaság, de a császár általában szemet hunyt a portyázások fölött.

Ebbe a miliőbe született bele berenhidai Huszár Péter, aki állítólag már gyerekkora óta végvári vitézként szolgált, és úgy kitanulta a kardforgatás mesterségét, hogy nem akadt párja széles-e hazában. Nagyon sok borsot tört a török orra alá és bizony rengeteg panasz érkezett rá a császári udvarba a sok bajvívása miatt is a budai pasától.

 

img_20181201_030311.jpg

Lugos vára, ahol Huszár Péter utolsó csatáját vívta. Forrás: varak.hu

 

,,Azok közé az edzett vitézek közé tartozott, akik a tél szívében sem kívántak sátort, akiknek hídra sohasem volt szükségük, hogy a vízen átkeljenek, akik az éhséget és a szomjúságot csak akkor ismerték, ha az asztaluknál ültek. Józan korában és borittában egyformán megülte a legvadabb paripát is, s hogy gyorsabban száguldhasson, szükség idején a régi végbeli szokás szerint, még a zablát sem használta. De azért mindig megtalálta, akit keresett. Már mint huszár-főlegényt, és később mint hadnagyot, úgy emlegették a végekben, mint főcsatázót, első száguldót, legtalálékonyabb leshányót, legyőzhetetlen viaskodót és öklelőt." (Takáts Sándor: Bajvívó magyarok - Képek a törökvilágból - Berenhidai Huszár Péter)

Huszár rengeteg török vitézt küldött a másvilágra, nevét rettegve mondták ki a megszállók. Addig zaklatta leveleivel az általa kinézett török harcosokat, amíg azoknak muszáj volt beadni a derekukat, és megvívni Péter ellen. Csakhogy ezen esetek döntő többségében a másik fél holtan maradt a porban, így nem sok vállalkozó maradt az ellene vívandó harcra. Pedig ha a kinézett ellenfél nem válaszolt, akkor disznó- vagy rókafarkat kapott - melyek a gyávaság jelének számítottak -, illetve rokkát, ami ugye az ,,Asszony vagy!" felszólítást jelentette. 

 

1122.jpg

Korabeli lovaspárbaj. Forrás: napitortenelemforras.blog.hu

 

A sok dorgálás csak a törökök megnyugtatására szolgált, ugyanis a császári udvar gyakran kisebb birtokadományokkal jutalmazta a vitézt, aki ezek jövedelmét a végvári katonák ellátására fordította. 

1582-ben, amikor egy nagy hírű török is holtan maradt a hősünkkel vívott párbaj után, a herceg Bécsbe rendelte őt és kapitányát, majd mindkettejüket elzáratta. 

Ali budai pasa panaszos levele is megérkezett már ekkor a bécsi udvarba:

,,Az mennyi levelet gyalázatosképpen Ferhát agának Huszár Péter írt, annak nincsen száma; pedig Ferhát aga jó és jámbor vitéz ember. Huszár Péter és az végbeliek, mihelyt egy kis bort isznak, nem tudják ők maguk is, mit írnak, mit nem írnak. Azért ítélje meg fölséged, mennyi gyalázatot kell ezeknek (ti. a törököknek) elszenvedniek. Hogy üljenek veszteg, ha szüntelen írogatnak reájok?" (Takáts Sándor: Bajvívó magyarok - Képek a törökvilágból - Berenhidai Huszár Péter)

Természetesem Huszárt nemsokára kiengedték börtönéből és visszatérve a végvárakba ugyanott folytatta mint előtte. A törökök körében remegve mondták ki Péter nevét és inkább a bajvívások bírájaként találkoztak vele személyesen. Merthogy gyakran kérték fel erre a muzulmánok, hiszen tisztességes, emberséges férfi hírében állott. De nem csak ők, hanem az osztrák haditanács is komolyan hasznát vette Huszárnak, aki mindent tudott a környéken élő törökökről és szokásaikról. Sok falvat is visszavett a hódoltság területéről, melyek közül nem egyet neki is ajándékozott az udvar. 

 

1585 - Nem bomolhat meg a "frigy"...

,,...az dolgot nem aggyák Fölségödnek igazán tuttára...”

Ki ütött először? Nem bomolhat meg a „frigy”...

Berhidai Huszár Péter pápai főtiszt és Halul koppányi szpáhi halálos viadalas ami körülötte volt...

 

,,1585. áprilisának elején már sűrű levélváltás zajlott a budai pasa és a bécsi Haditanács elnöke, Habsburg Ernő főherceg között. Mindennek oka két vitéz Huszár Péter pápai vice-kapitány és egy bizonyos Halul szpáhiki a nevezetes somogyi török végházban, Koppányban szolgáltközötti halálos bajviadal volt. Ez a török szpáhi meglehetősen neves és híres vitéz lehetett, ha a budai pasa is szót emelt érte. Az történt ugyanis, hogy Huszár Péter a viadalban legyőzte a török ellenfelét, de ebből a veszteségből akkora bonyodalom támadt, hogy egészen Bécsig, a királyi trónig elhallatszott. Huszár Péter azzal védekezett a királyhoz írt tisztázó soraiban, hogy a kihívó fél a koppányi török volt, erről szólt aztán Ernő főherceg a budai pasa hangos vádaskodásaira is, aki a magyar megbüntetését követelte, mondván, hogy Huszár Péter volt a kihívó,így a „frigybontó.” „Innen tetszik meg az végbeli kapitányoknak minden álnokságok és csalárdságok, hogy az dolgot nem aggyák Fölségödnek igazán tuttára… Huszár Pétör… koppányi Halulnak először küldött levelet”. (mohacsi-csata.hu)

 

Az egyik legjobban dokumentált esete Péterünknek a Koppányi vár elfoglalása és kirablása volt. 1587-ben - merőben szokatlan módon - télen támadta meg Koppány várát, egy kisebb végvári vitézekből álló csapattal. Nádasdy Ferenc, Batthyány Boldizsár, Dersffy Ferenc és Vajda Kristóf több, körülbelül 1700 katonával, köztük a teljes pápai helyőrséggel. A török várat 1000 harcos védte, akik abszolút nem számítottak a támadásra. Az erősségbe először Huszár Péter csapatai törtek be, végül véres, küzdelmes csatában sikerült az erősség elfoglalása. Óriási zsákmánnyal tértek haza, állítólag 200 szekér is megtelt volna a zsákmánnyal, de nem állt ennyi rendelkezésükre, így a lovaik nyergén vitték hazáig a rengeteg kincset. Ezek mellett nagyon sok élelmet és állatot, illetve rabokat - köztük a koppányi agát - sikerült zsákmányolniuk.

 

img_20181203_175933.jpg

Egy párbajra hívó levél  a 16. századból. Haszán bég címezte Magyar Bálintnak 1555. február 23-án, Koppányból. Forrás: mnl.gov.hu - A párbajra hívő levél.

 

1593-ban az eddigi helyettes kapitányt - Huszár Pétert - a vár főkapitányává nevezték ki Pápán. Ezentúl már szabadabban portyázhatott a Balaton környéki török erősségek között. 1593-ban részt vett Székesfehérvár ostromában is, ami - nem Huszár Péteren és vitézein múlott - balul sült el.

A '70-es évek közepétől a '90-es évek közepéig ezen a területen harcolt, fosztogatott és bajvívott. Felsorolni sem lehetne rengeteg diadalát és azt, hogy mennyi dicsőséget szerzett a magyar végvári vitézek számára. Bécsben vaskos iratkötegek őrzik emlékét. Ebben az időszakban a török gondolni sem mert arra, hogy a balaton-felvidéki határokat "feljebb tolja". 

 

Huszár Péter

,,16. század közepe, - 1603. március, végvári kapitány Dunántúli köznemesi család sarja, híres törökverő vitéz, 1570-től veszprémi, 1578-tól pápai vicekapitány, 1593-tól Pápán főkapitány. Nevéhez számos sikeres portyázás és merész rajtaütés fűződik. 1587-ben visszafoglalta Koppány várát, 1593-ban részt vett Székesfehérvár ostromában. 1594-ben Báthori Zsigmond hívására Erdélybe ment. Több csatában vett részt, 1602-ben pedig Basta tábornagy oldalán harcolt. 1603-ban Lugos városában fogságba esett és a török segédcsapatok kivégezték." (Forrás: jmvk.papa.hu)

 

1594-ben Báthory Zsigmond Erdélybe csábította, nagy vagyon és cím ígéretével. ,,Udvari bejáró" tisztséget adott neki és a fiát Istvánt is a tisztek közé emelte. 1596-ban Mezőkeresztesnél ő menekíti ki Zsigmondot a csatatérről. Itt érünk oda időrendben, ahonnan az elején a bejegyzésemben elindultunk.

Zsigmond nemsokára lemondott a fejedelmi tisztségről, Huszár mégis maradt Erdélyben. Nem sokkal később Mihály vajda Erdélybe betörő seregét verte vissza - szinte egymaga, mármint vitézeivel egyetemben -, amikor is a csata után a halálhírét terjesztették. 

 

esztergom.jpg

Esztergom alatti lovaspárbaj. Forrás: kurultaj.hu.

 

1601-ben a kolozsvári országgyűlésen Báthory Zsigmondot támogatta újraválasztásában, amiért Déva várába záratták. Ekkor a bécsi udvar minden birtokát elvette, rangjától megfosztotta, mert azt hitték királyellenes összeesküvésben vett részt, pedig Erdélyben pontosan a király iránti hűségéért záratták be. A bécsi udvar halottnak hitte, azaz elhitte az ezt terjesztő pletykákat. 

1602-ben Basta György - Giorgio Basta - császári zsoldos és híres erdélyi zsarnok szabadította ki és Lugos kapitányává tette. Itt jegyzem meg, hogy kicsit ellentmondásosak nekem a 17. század elejei adatok, eltérőek és minden logikát nélkülöznek. 

 

16sz_huszar.jpg

Így nezett ki a 16. századi magyar huszár. Forrás: kurultaj.hu.

 

A biztos az, hogy Lugos várát 1603-ban Székely Mózes - a Zsigmondot követő erdélyi  fejedelem - ostromolta. A lakosság a felkelőkkel szimpatizált, a császárhű Huszár ellenében. Mózes hadait titkos alagúton a várba vezették a helyiek, így tudták elfogni Pétert is. Székely a szövetséges Bektas pasának adta ki az értékes foglyot, aki tisztelte az öreg vitézt. De hiába, mert a segédcsapatai közül a tatárok követelték maguknak a foglyot. Nem volt választása, átadta nekik. Itt már semmi nem menthette meg a nagy bajvívót. A barbár tatárok ugyanis rituális szertartással feláldozták őt,  majd arcbőrét lenyúzták, a koponyáját pohárként használták. A véréből is ittak, azt gondolták ezáltal az ereje beléjük száll. 

Így ért véget egy igazi magyar végvári hős kalandos élete, ezzel az írásommal szeretnék emléket állítani neki. Sajnos nem sokan ismerik nevét, vitézségét, talán ez az írás ezen is változtat majd valamelyest.

 

Források: 

 

Nemere István: Kuriózumok a magyar történelemből - Huszár, a szuperhuszár

rubicon.hu - Tarján M. Tamás: 1596. október 26. - A mezőkeresztesi csata

Wikipédia: Huszár Péter szócikk, Mezőkeresztesi csata szócikk

miskolciszemelvenyek.blog.hu - A királynék jegyajándéka - A Diósgyőri vár története

jmvk.papa.hu - Huszár Péter

Takáts Sándor: Bajvívó magyarok - Képek a törökvilágból - Berenhidai Huszár Péter 

mohacsi-csata.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/api/trackback/id/tr5414397460

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

miketbeszéltek 2019.02.10. 15:06:16

Ne is emlegesd a már megnyert, aztán a hülyeség miatt elveszített mezőkeresztesi csatát! (Ami előtt ugyebár az egri várat sikerült szintén dicstelen körülmények között elveszíteni.) Talán az egész történelmünk másként alakult volna.....

Nem leszünk gyarmat ! 2019.02.10. 15:13:33

Azért akadt párja széles e hazában, Thury György sem volt egy rossz bajvívó :)

ételizésítő 2019.02.10. 15:42:19

Mivel a mezőkeresztesi, koppányi stb. melléknév, ezért kisbetű,

Az itt emlegetett Huszár Péter meg valószínűleg annyira valós történelmi személy, mint Dugonics Titusz.

@miketbeszéltek:
"a már megnyert, aztán a hülyeség miatt elveszített mezőkeresztesi csatát"
Nem tudhatjuk, hogy a leírások mennyire igazak, és mennyire vannak kiszínezve. Élő ember meg nincs, aki ott is volt, és hitelesen elmesélhetné.
A csata helyszínén át halad egyébként az M3 autópálya, és az építésekor nem nagyon találtak ott leleteket. Nagyjából semmit.

inteligencs elenzeki 2019.02.10. 15:53:01

Az ellenség táborának fosztogatásánál gondolom az is szempont volt, hogy ki ér előbb oda. (Úgy értem közülünk.) Ezért aztán sok esetben, a csata befejezetlen maradt, mert mindenki azon spekulált, hogy először odaérve az értékesebb cuccok juthatnak neki. (Legújabb Iphone, Gucci cipők stb. :))
Még az is lehet, hogy a törökök rá is játszottak erre (ki tudja).

Egyébként nem önmagában az volt a baj, hogy a törökök itt voltak, hanem inkább az, hogy nem tudták teljesen a fennhatóságuk alá vonni a történelmi magyarország területét. Magyarország gyakorlatilag 150 évig hadszíntér volt. Folyamatos csapatmozgásokkal, fosztogatásokkal, esetenként népírtásokkal, többszörös adózással stb.
Sokkal jobban jártunk volna, ha ez a hadszíntér nyugatabbra helyeződik, és nálunk kialakul egyfajta "rend" török fennhatóság és kizárólagos török adórendszer alatt.
Biztos vagyok benne, hogy sokkal kisebb mértékű lett volna az etnikai változás.

miketbeszéltek 2019.02.10. 15:55:57

@ételizésítő: Nincs konszenzus az itt is szereplő csata-leírásban?
www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1596_oktober_26_a_mezokeresztesi_csata/

A helyszínek rekonstruálása meg sokszor okoz nehézséget -ugyebár leghíresebb/hírhedtebb csatamezőnket is talán most sikerül megtalálni....

inteligencs elenzeki 2019.02.10. 16:13:30

Sőt. Én már ott tartok, hogy talán szerencsésebb lett volna, ha Mátyás helyett valami gyenge kezű senki lett volna az uralkodó, így a törökök hamarabb teret tudtak volna nyerni a régióban, és később nem Magyarország, hanem Ausztria lett volna frontország.
Nyugodtabb élet lett volna itt, ha tisztázódnak a hatalmi viszonyok.
Nem mellesleg, a török hódoltság alatt a meghódított keresztény területek lakossága gyakorolhatta továbbra is a vallását.
A "leigázott" nemzetek végsősoron középeurópa erős nemzeteivé váltak, a hódoltság megszűnése után.
És megint csak nem mellesleg Mátyás túlzott ambíciói, gyakorlatilag a magyar trón habsburgoknak történő átadását eredményezték.

Helga Beauty Salon. 2019.02.10. 16:37:39

@ételizésítő: Az itt emlegetett Huszár Péter meg valószínűleg annyira valós történelmi személy, mint Dugonics Titusz..............

Valamint állítólag Dugovics Titusz sem valós személy! :D Marha! :P

..?., 2019.02.10. 16:49:23

@Comte de Gippaud: pontosan, csak a hülye magyar akkor se fogta fel (és azóta sem sikerül) hogy valaki mindig elfogja dönteni hogy ki lesz az ütközőállam. ez olyan mint azt mondani hogy a 30as években hagyni kellett volna Francot nyerni és nem egy ideológiai feszültség-'lefolyót' csinálni Spanyolországból, és támogatni a másik (szintén szörnyű atrocitásokat elkövető) oldalt nagyobb európai háború megelőzése végett... pont ez volt a cél... aztán végül ez lett a luftwaffe gkiképzőiskolája egy olyan háborúra amiben franco nem is vett részt... ugyan így adták el a Hapsburgok-Borgiák (kelet) európa el doradóját az oszmánoknak, azoknak nem a só kellett meg ausztria, jól tudták hogy még egy víziszonyos belső kontinentális szárazföldi hordával se bírnának el az olasz városállamok, csak egymással bírnak acsarkodni, most csak azért nem csak vadonatúj térképeket juttattak mint a tatároknak a tatárjárás előtt (ismét velencei közvetítéssel), mert mostmár a hadiipari szivárogtatás csúcsa az ostromtüzérség volt (sejthetjük egy lovasnomád hordának mennyi esélye lett volna különben magától kifejleszteni és az egész balkánt, ami még svájcnál is durvább terep bevenni)
felbecsülhetetlen a történelmi tartozásuk, de legalább cserébe kaptunk egy Orbánt...

..?., 2019.02.10. 16:50:55

a tollasok egyértelműen lengyel huszárok egyébként

miketbeszéltek 2019.02.10. 16:52:49

@Helga Beauty Salon: Lemaradtál volna arról, hogy kiderült: Dugovics Titusz valóban utólag kitalált személy volt? (bár maga a hőstettet egy ismeretlen katona (itt is) megtette). De azért mást marházol:-(

miketbeszéltek 2019.02.10. 16:56:20

@Comte de Gippaud: "Nem mellesleg, a török hódoltság alatt a meghódított keresztény területek lakossága gyakorolhatta továbbra is a vallását."
Mi a garancia, hogy mi nem Boszniához váltunk volna hasonlóvá?

Helga Beauty Salon. 2019.02.10. 16:56:58

@miketbeszéltek: Lemaradtál volna arról, hogy kiderült: Dugovics Titusz valóban utólag kitalált személy volt? ...............

Nem mondod!

miketbeszéltek 2019.02.10. 17:04:02

"hagyni kellett volna Francot nyerni"
Franco nyert, Hitlerről meg tényleg azt gondolod, hogy Spanyolország nélkül nem indult volna hódítani?

miketbeszéltek 2019.02.10. 17:05:20

@Helga Beauty Salon: Akkor most tulajdonképpen mivel vitatkoztál?

BaGabi 2019.02.10. 17:23:14

"Számtalan település ebben az időszakban semmisült meg, a törökök pusztítása, fosztogatása és kegyetlenkedése által. Amikor a törökök azt mondják, hogy mi mekkora pajtások vagyunk, ne felejtsük ezt el! Óriási tévedés az, hogy a törökök mellett milyen szabadon élhetett mindenki. "

Milyen érdekes. Valami ócska, rühes, fideszbuzeráns seggszájú állatok ennek pont az ellenkezőjét akarják beírni utólag a fejekbe és a történelem könyvekbe!

inteligencs elenzeki 2019.02.10. 17:31:58

@miketbeszéltek:

"Mi a garancia, hogy mi nem Boszniához váltunk volna hasonlóvá?"

A szerbek és a románok sem váltak hasonlóvá.

miketbeszéltek 2019.02.10. 17:51:46

@Helga Beauty Salon: Nem lenne egyszerűbb válaszolni? A Dugonics "n"-je miatt marháztad le ételizésítőt?

miketbeszéltek 2019.02.10. 17:59:12

A románok 2 fejedelemsége azért nem olyan módon volt megszállva. Viszont még a Vaskapu melletti sziget (Ada Kaleh) is tudtommal muszlim többségű volt.

inteligencs elenzeki 2019.02.10. 18:08:33

@BaGabi:

"Milyen érdekes. Valami ócska, rühes, fideszbuzeráns seggszájú állatok ennek pont az ellenkezőjét akarják beírni utólag a fejekbe és a történelem könyvekbe!"

A hős és vitéz Magyarország képe lett később az uralkodó nézet, miszerint hős nemzetünk védte meg európát, a török hordák dúlásától.
Kétségtelen, van ebben is valami, többek között a poszt is erről szól, azonban ha összefüggéseiben szemléljük a dolgokat, azért van egy két érdekes szempont.
A tömeges népirtás, már akkor is, a hadjáratokkal, csapatmozgásokkal együtt járó tragédia volt.
Magyarországnak nem csak a törökök ittléte volt a gondja, hanem, hogy 150 évig gyakorlatilag hadműveleti terület volt, úgy általában.
A csapatmozgásokkal együtt járt a fosztogatás zabrálás is, minden hadviselő fél részéről.
A területek elnéptelenedése nem csak a népirtás következményei voltak, hanem a kiszámíthatatlan gazdálkodási lehetőségek eredménye is. Állandóan zabrált valaki.
Azokon a területeken viszont, ahol a törökök teljes felügyeletet tudtak gyakorolni, viszonylagos nyugalomban, és biztonságban éltek az emberek.
Jól felfogott érdeke volt ez a szultánoknak, hiszen így volt adóbevételük. (Volt miből adózni). A Szerbek, a Románok tartós török megszállás alatt éltek, mégis, a 19. századra, 20. század elejére, már erős nemzetekként lesték, hogy hogyan tudnák az akkor már soknemzetiségű Magyarországon érvényesíteni nemzetiségi alapú területi követeléseiket.
A török hódoltság után lettek a kihalt vidékekre pl. rácok, németek honosítva. Hasonlóan ahogy a 13. században a Tatár népirtás után pl. a maros mentére szászok, oláhok lettek betelepítve.
Így utólag is elmondható, hogy óriási áldozatokat hoztunk, hogy a törököket megállítottuk ugyan,
(sokak szerint ez is csak részben igaz, legalább annyira a földrajzi távolság az, ami itt húzta meg a terjeszkedési lehetőségeik határát)
de ezt nyugodtan ki lehet egészíteni azzal, hogy jobban jártunk volna egy, a történelmi Magyarország egész területére kiterjedő török fennhatósággal.

Csak hogy tudd, ez is egy Fideszes vélemény.
Te kis seggszájú libsibuzeráns. (Hogy stilisztikailag is rendben legyünk)

Helga Beauty Salon. 2019.02.10. 18:11:20

@miketbeszéltek: Zseni vagy! Egyébként nem szoktam ilyesmin lovagolni, viszont ételizésítő régi ismerősöm aki előszeretettel basztat másokat elírásokért valamint nyelvtani hibákért. Emiatt kiemelten felügyelem minden kilengését és szigorúan lecsapok a tetves fejére!

David Bowman 2019.02.10. 18:22:27

Csak az igazság kedvéért: A végvári vitézeket nem a császár (helyesebben a magyar király) dolga volt fizetni. Az ország védelme a nemesség dolga volt. Ebből, mint első nemes a király is kivette a részét.

David Bowman 2019.02.10. 18:38:25

@miketbeszéltek: A mohácsi csatatér sincs meg.

David Bowman 2019.02.10. 18:39:45

@Comte de Gippaud: Tán Albánia lenne a példa? Vagy Görögország?

David Bowman 2019.02.10. 18:42:57

@miketbeszéltek: Törökország még a XX. sz elején is 80%ban keresztény ország volt.

David Bowman 2019.02.10. 18:44:17

@Comte de Gippaud: Ahol volt már szervezett egyház, ott megmaradtak kereszténynek.

miketbeszéltek 2019.02.10. 18:44:53

@David Bowman:" A mohácsi csatatér sincs meg." Pont erre utaltam-a mostani kutatások mindenesetre lehet, hogy eredményre vezetnek.

miketbeszéltek 2019.02.10. 18:46:45

@Helga Beauty Salon: Ez még nem igazolja szidalmazást.

miketbeszéltek 2019.02.10. 18:48:19

@David Bowman: "Törökország még a XX. sz elején is 80%ban keresztény ország volt." Ezt mire alapozod??

miketbeszéltek 2019.02.10. 18:54:52

@Comte de Gippaud: Tudom, hogy több tényezős a dolog, de Erdélyt sem mentette meg a vazallus léte.

Helga Beauty Salon. 2019.02.10. 19:04:34

@miketbeszéltek: Igazolja? Nem is akartam semmit igazolni,. Nehogy már azt gondold magadról, hogy neked fogok mentegetőzni! :D

miketbeszéltek 2019.02.10. 19:21:05

Nem nekem. Az általános emberi/isteni normáknak.

Cserny mster 2019.02.10. 19:28:16

"a határ túloldalán állomásozó falvak" Később ezek a települések nyilván felkerekedtek és máshová helyezték az állomáshelyüket...

Helga Beauty Salon. 2019.02.10. 19:32:30

@miketbeszéltek: Azok télleg roppant fontosak, viszont ételizésítő esetében figyelmen kívül hagyhatók tekintettel retek mivoltára.

ételizésítő 2019.02.10. 21:04:42

@miketbeszéltek:
A szerző ott volt és látta saját szemével?
Mert a hiteles ott kezdődik. És ott is még csak kezdődik.
Addig csak találgatás.

@Comte de Gippaud:
A szerbeknél ez megvalósult. Nem tudom, kisebb lett-e az etnikai változás.

"A "leigázott" nemzetek végsősoron középeurópa erős nemzeteivé váltak, a hódoltság megszűnése után."
Ezt azért gondold át még egyszer.

@Helga Beauty Salon:
Pont erről beszélek, te funkcionális analfabéta román buzi.
És vajon kiről nevezték el Budapesten meg Szegeden is a Dugonics utcát (nem, nem Dugovics egyik sem), te román buzi?

@..?.,:
Ki az a Franc?

@David Bowman:
Ezt a marhaságot honnan szedted?

ételizésítő 2019.02.10. 21:07:35

@miketbeszéltek:
Nyugi, engem nem zavar, hogy miket ugat ez a kis román cigány buzi.

kewcheg 2019.02.10. 21:08:26

1918-20-ban lett volna mód revansot venni a törökökön, és megvalósítani a majdnem félezredéves tervet Konstantinápoly felszabadításáról, de ezt is a piszkos politika, többek között a kuK. monarchia akadályozta meg...A bastardoknak mindig szerencséjük volt, inkabb lenne K.nápoly orosz vagy görög város...

miketbeszéltek 2019.02.10. 21:15:52

@ételizésítő: Engem tényleg senki sem hatalmazott fel erre, és nem is én vagyok a topic gazdája, de olvasóként nem megkérhetnélek Téged is, hogy ezt a történelmi topicot ne tegyétek tönkre trágár, becsmérlő beszéddel?

ételizésítő 2019.02.10. 23:26:03

@miketbeszéltek:
Ezen dokumentumok jelentős része több száz évvel később íródott, ki tudja, mi alapján. Oké, vannak olyan forrásmunkák is benne, mint Bornemissza Gergely levele, aki ott esett török fogságba, de igazából ez a mű sem győz meg. Leginkább azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk, csak a tényt, hogy a török győzött a végén. A többit meg még a kortársak is leírják a saját álláspontjuk vagy épp a nekik akkor hasznosnak tűnő álláspont szerint.

Helga Beauty Salon. 2019.02.11. 09:51:02

@ételizésítő: Pont erről beszélek, te funkcionális analfabéta román buzi.
És vajon kiről nevezték el Budapesten meg Szegeden is a Dugonics utcát (nem, nem Dugovics egyik sem), te román buzi?......................

Két eset lehet. Vagy Dugonics András szerzetes, író, tanárról, vagy ugyanolyan félműveltek voltak mint te és rosszul írták! Ez utóbbit kizártnak tartom! :D
Remélem hogy @miketbeszéltek: koma a soraidból megérti a hozzáállásomat feléd, miszerint egy ostoba ösztönlénynek tartalak aki megjátssza magát, de a legkisebb problémánál felfedi sivár valóját!

David Bowman 2019.02.11. 18:52:39

@miketbeszéltek: Nemrég olvastam. Én se vagyok biztos benne.

miketbeszéltek 2019.02.11. 19:31:52

Mármint Törökország 80%-nyi kereszténye? Szerintem kizárt, de adatom nincs rá. A törökországi örmények pld. valóban örmény ortodoxok voltak, de ők a genocídium előtt is kisebbségben voltak.

Seafalcon · http://szekelyistvan.hu 2019.02.11. 20:59:41

youtu.be/cnccH9gy4lg
Nagyszékelyben Huszár Péter napokat tartanak...
Nincs elfelejtve!

Helga Beauty Salon. 2019.02.12. 08:12:13

@ételizésítő:Vagy lehet, hogy a magyar nyelvben két változatban él a név?

Most hogy így leégtél mi a túrót vergődsz még? Persze komám hogy két változat, Dugonics András, de van Dugovics Titusz változat is! :DDDDD
Nem baj ha nem tudod, ellehetszt így is évekig gond nélkül, az a lényeg hogy sárga havat ne egyél!
Amúgy honnan veszed hogy román vagyok? Folytasd nem gond, nem sértődök meg és legalább mások is látják mekkora primitív ártány vagy! :D

Dekoltha 2020.02.24. 16:46:56

@ételizésítő: Olyannyira valóságos személy volt, hogy leszármazottjai (az erdélyi kövesdi báró Huszár család) mai napig élnek.
süti beállítások módosítása