A miskolci Nagyszálloda titkos tervei
2022. november 03. írta: Reiman Zoltán

A miskolci Nagyszálloda titkos tervei

A múlt héten Lichtenstein László Miskolcot érintő beszámolóját olvashattátok. Ezúttal az ott említett Korona szálló helyett elképzelt komplexum leírását láthatjátok. Ez a projekt, ha megvalósul, talán még a Palotaszálló építésénél is nagyobb attrakció lett volna, ráadásul Miskolc belvárosának közepére tervezték. Ez tényleg egy korabeli pláza, egy szórakoztató központ lett volna, a miskolciak és a turisták kedvére. 

 

1651652053336_1.jpg

A Korona szálló a múlt század első évtizedeiben 

 

Érdekes, hogy most találtam rá erre a cikkre, amikor a lebontott Erzsébet fürdő hátsó része helyére egy új irodaház épül. És mennyi igazság van a cikkben...

 

1666335617383.jpgA Korona szálló felső szintjéről ilyen kilátás tárul elénk manapság 

 

HATALMAS LÉPÉSSEL NAGY-MISKOLC JÖVŐJE FELÉ

MEGVALÓSUL A TERV, HOGY MISKOLC VÉGRE MODERN NAGYSZABÁSÚ SZÁLLODÁT, ÉTTERMET ÉS MOZIT KAPJON 

ELKÉSZÜLT A TERVE AZ ERZSÉBET-TÉRI NAGYSZABÁSÚ SZÁLLODÁNAK 

A MAI KORONA-SZÁLLÓBÓL VÁROSHÁZA, A VÁROSHÁZÁBÓL RENDŐRPALOTA LEHETNE 

 

Miskolc, február 4. 

(A R. H. munkatársától.) Esztendők óta beszélnek, tanácskoznak, tárgyalgatnak arról, hogy Miskolcon idegenforgalmait kell teremteni, ezt a várost középpontjába kell állítani a külföld és a belső ország érdeklődésének, ide kell hívni a turisták figyelmét, fel kell kelteni az érdeklődést. A város valóban alkalmas arra, hogy hatalmas turisztika fejlődjék ki, mert a környék annyi természeti szépséget nyújt, hogy valóban gyönyörűségét találhatja itt a messze földről érkező kiránduló is. A sok tanácskozás, tárgyalgatás konkrét eredményt alig tud felmutatni. De nem is mutathat fel, mert az idegenforgalom megteremtéséhez és ahhoz a gondolathoz, hogy Miskolc Nagy-Miskolccá fejlődjék, hiányzik a legelső és legelemibb feltétel, az tudniillik, hogy az ideérkező idegennek kényelmes, megfelelő hajlékot tudjunk adni, sőt hiányzik az, hogy még kevésbé megfelelő lakásból is elegendőt tudjunk rendelkezésére adni, mert Miskolcon kevés a szálloda. 

 

img_20221021_102135.jpg

Az új Nagyszálloda terve (1.)

 

A KORONA-SZÁLLÓ ÁTALAKÍTÁSÁVAL NEM ÉRHETŐ EL A CÉL 

A Reggeli Hírlap karácsonyi számában tette szóvá egy nagy feltűnést keltett várospolitikai cikkben Lichtenstein László felsőházi tag többek között ezt a problémát is. Az illusztris cikkíró foglalkozott ezzel kapcsolatban a Korona-szálló átépítésével is, kategorikusan megállapította, hogy a Korona-szálló átépítésével nem érhetjük el a kívánt célt. itt nem lehet más komoly és végleges megoldásra gondolni, mint egy új, hatalmas, minden igényt kielégítő szállodaüzem építésére, amellyel egyidejűleg elintézést nyerhetne az étterem, kávéház, sőt egy modern mozi építése is. 

Lichtenstein László értékes cikkéhez egymásután szóltak a városi közélet vezető tényezői edelényi Koós Samu udv. tan., héthársi Neumann Adolf kamarai elnök, Halmos Géza dr. Kovács József dr., Stern Samu, az Ipartestület alelnöke. Hoványi Kornél dr. és még egész sora a városi törvényhatósági bizottság tagjai szóltak a kérdéshez és úgyszólván valamennyi vélemény abban csúcsosodott ki, hogy a Korona-szálló megkezdett átépítését, amely még így is a legkezdetlegesebb stádiumban van, azonnal abba kell hagyni és ehelyett a provizórikus terv helyett, amely a keresett célt úgy sem valósíthatja meg, egy végleges, komoly megoldásra kell gondolni és ez nem lehet más, mint egy új szállodaüzem építése, amely az idegenforgalomnak olyan elengedhetetlen feltétele, hogy enélkül az egész csupán üres frázis marad, amelyből a városnak semmi haszna nem lehet.

 

img_20221021_102035.jpg

 

REÁLIS GONDOLKODÁSSAL, FÉLELEM NÉLKÜL 

A sok esztendeig tartó gyakorlati eredményeket egyáltalában nem mutató tanácskozások és kísérletezés után végre egy olyan gondolat került felszínre, amely az egész kérdést végre valahára a komoly, gyakorlati megoldás stádiumába veti. Az értékes, komoly gondolat olyan helyen vetődött fel, ahol nem szoktak esztendőkig várni a gyakorlati munkával és ennek már meg is van a kézzel fogható eredménye. A gondolat, amely a szállodakérdést végleg meg akarja oldani, zseniális, nem csupán a részletek kivitelében, de abban a tekintetben is, hogy ennek a problémának a megvalósítására egy valóban alkalmasás külső szempontok szerint is festőien szép helyen kívánja azt megoldásba vinni, olyan helyen, ahol nem csupán megfelelő hely és térség áll rendelkezésére, de olyan kellemes környezet, amely Miskolcnak ezt a szállodáját valósággal országos hírűvé és nevezetességűvé fogja tenni. 

Miskolcon nehezen indul meg a munka, ha arról van szó, hogy valamit alkotni, teremteni kell Igen kevés ember van ebben a városban, aki határozott lépésekkel indul el, amikor cselekedetekkel kell megmutatni, hogy valóban komoly akarattal fogunk hozzá a város fejlesztéséhez és gyarapításához. Nem egyszer láttuk, hogy amikor Hodobay Sándor dr. polgármester hozzáfogott a modern város alapjainak megvetéséhez, olyan kicsinyes szempontokkal és ellenvetésekkel találta magát szemben, hogy óriási energia kellett a terv továbbviteléhez, a munka folytatásához. Ezek a kicsinyes gáncsvetők nehezen hallgatnak el, mert félnek. Márpedig az idő azokat igazolja, akik reális gondolkodással, de félelem nélkül lépnek az alkotómunka útjára. És az idegenforgalom megteremtésének egész bázisa, hogy Miskolcon megfelelő modern, kényelmes hajlék álljon az itt megforduló idegenek rendelkezésére. 

Hiszen látjuk, hogy milyen számorú ma ebben a tekintetben a helyzet. Van néhány szállodája Miskolcok, amelynek vezetése rendes kezekben van, de nagyon messze vagyunk még attól, a mai viszonyok között elérhetetlenül messze, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. Megtörténik, különösen forgalmasabb időkben, hogy például gyárak és nagy üzleti cégek képviselői az éjszakát kénytelenek valamely szomszéd várósban tölteni, mert itt nem kapnak lakást. Megtörténik, hogy a turista járás idején a szabad ég alatt töltik a nyári éjszakát az idegenek, mert nem tudnak szobát kapni. Éppen a Reggeli Hírlap számolt be nemrégen egy tudósításában arról, hogy a pályaudvaron kínálgatnak az ideérkező idegeneknek külvárosi, megbízhatatlan lakásokban szobákat és az idegenek kénytelenek azt elfogadni, mert a szállodákban nem tudnak szobához jutni. Ezek a jelenségek pedig nem válnak éppen előnyére a városnak és semmi esetre sem alkalmasak arra, hogy segítsenek az idegeneket ide hívni. 

 

img_20221021_102151.jpg

Az új Nagyszálloda terve (2.)

 

EGYETLEN ALKALMAS HELY AZ ÚJ VÁROSHÁZA SZÁMÁRA 

A Korona-szálló átépítése pedig ezt a problémát nem oldhatja meg. A Korona-szálló átépítése azt jelenti, hogy a város rengeteg miliárdot fog elkölteni anélkül, hogy közelebb jutna a célhoz, amelyre a rengeteg kiadást szánja. Hétmiliárd van előirányozva a Korona-szálló átépítésére, de aki ismeri ezeknek a munkáknak a természetét, az tisztában van azzal, hogy örülni lehet, ha tízmilliárddal megússza a város ezt az építkezést, amely eredményeiben még sokkal kevesebbet sem ér meg. A Korona-szálló arra van predesztinálva, hogy itt az új városházát építsék meg. Az egyetlen hely ez, ahol a városházát úgy lehetne megépíteni, hogy abban minden hivatal ideális elhelyezést kapjon és emellett hasznosítás szempontjából is ez a legelőnyösebb hely, mert olyan üzlethelyiségek nyerhetnének elhelyezést az új városháza földszintjén, amelyeknek bére jelentékeny bevételt biztosítana. 

A mostani városháza épülete nagyszerűen oldaná meg a rendőrpalota kérdését, ahol nem csupán a szorosan vett rendőrségi intézmények kaphatnának elhelyezést, de a tűzoltóság és azok a közintézmények is, amelyek mostan elszórtan kaptak hajlékot A városháza és a rendőrpalota ilyen megoldása lehetségessé tenne egy olyan centralizációt, amely úgy anyagilag, mint az intézmények működése szempontjából rendkívüli előnyökkel járna. 

 

1651652053107.jpg

 

AZ IPAR ÉS KERESKEDELEM ÉRDEKE 

De nem mondható szerencsésnek a Korona-szálló átépítésével tervezett megoldás azért sem, mert ezzel eltolódnék a szállodakérdés végleges rendezése is. Márpedig ez olyan súlyos veszteséggel járnia a városra, annyira visszavetné az idegenforgalom fejlődését, hogy annak káros következményeivel meszsziről sem érne fel az az előny, amit egy ilyen toldozgatás foltozgatás jelenthet. 

Egészen felesleges bővebben indokolni azt, hogy mit jelent a város kereskedelmére és iparára, ha itt olyan létesítmények készülnek, amelyek valóban alkalmasak komoly idegenforgalom megteremtésére. Az idegen, aki ideérkezik, miután megfelelő és elegendő hajlék áll rendelkezésére, itt könnyen el tud helyezkedni, megtalálja a maga kultúrigényeit az elszállásolásnál is, szívesen időzik a városban, itt szerzi be szükségleteit, tehát ennek hasznát is a kereskedelem és ipar látja, amely nagyon is rá van utalva arra, hogy komoly idegenforgalom számára komoly tényezőt is jelenítsen. 

De érdeke ennek a szállodaépítési tervnek a megvalósulása nem csupán közvetlenül a városnak, hanem a környéknek is, különösen pedig Lillafürednek és Tapolcának, mert az a közönség, amely azért kerül ide, hogy ezeket a természeti kincseket megtekintse, sokkal szívesebben fog idejönni, ha tudja, hogy nincs kitéve annak, hogy akár egyetlen éjszakára is, a városban nem tud szobát kapni. Ezek a helyek tehát, amelyek közül Tapolca a város tulajdona, sokkal nagyobb forgalomra számíthatnak, ha Miskolcon megfelelő szálloda áll rendelkezésére, tehát a városnak ebből a szempontból is érdeke, hogy ezt a tervet a megvalósuláshoz segítse.

 

1651652052877.jpg

 

NAGYSZÁLLÓBA TERVE 

A Reggeli Hírlap egyidejűleg közli a szálloda terveket is. Ezekből látható, hogy itt egy zseniális megoldásról van szó. A tervezett nagy szálló a város legszebb helyén, az elképzelhetően legkedvezőbb környezetben épülne két főfrontjával. Az Erzsébet tér, illetve az Avas festői szépségű lejtője felé nézne, dél és kelet felé tekintő ablakokkal. A tervezet szerint az épülettömbben elhelyezést nyerne egy százhat szobás, minden modern kényelemmel berendezett szálloda (hatvannyolc egyágyas, harmincnyolc kétágyas szobával), egy 920 személy befogadó képességgel rendelkező nagy hangversenyterem, vagy bálterem, amely egyúttal mozgószínház céljaira is szolgálhat. Egy tökéletes és a legkényesebb igényeket is kielégítő modern gőzfürdő, az azzal kapcsolatos kád- és szénsavas fürdők és egy olyan hidegvíz gyógyintézet, amely a legújabb és legpraktikusabb berendezésekkel valóban hivatása magaslatán állana. 

A szálloda üzemével kapcsolatcím létesülne egy megfelelő nagyságas vendéglő, kávéház és a vendéglővel összelköttetésben levő souterreien söröző, amely helyiség azonban kiképzésénél fogva egy háromszáz személy befogadóképességgel szolgáló intim színház, vagy kabaré céljaira is felhasználható. Ugyancsak a szálloda üzemével egybekötve, de esetleg külön is kezelhetően van tervezve a manzárdban elhelyezett 80 ágyas turistaszálló, amelynek saját konyhája és étkezője és külön bejáratú lépcsőháza van. A terv tehát és amint az itt közölt képek mutatják, magának az egész üzemnek a külső képei is olyan nagyszabású, arányára impozáns, hogy annak megvalósulása valóban korszakalkotó lesz Miskolc történetében. A tervek elkészítője Hajós Alfréd fővárosi műépítész, akinek a zsenialitását egész sora bizonyítja az alkotásoknak nem csupán bent az országban, de a külföldön is, ahol ez akiváló tervező, egyike Európa legjobban elismert szaktekintélyeinek. A terv nem csupán szépségeiben impozáns, de a gyakorlati megoldásban is. Hiszen úgyszólván egy csapásra oldja meg mindazokat a problémákat, amelyek Miskolc jövő fejlődésével elválaszthatatlanul öszsze vannak, forrva. Ez a terv olyan határozott, olyan hatalmas lépés Nagy-Miskolc komoly megvalósulása felé, hogy azt lelkiismereti kötelessége a város vezetőségének nyomban napirendre tűzni és annak megvalósítását minden eszközzel elősegíteni. Ez a terv olyan nagyszabású, annyira össze van forrva a város életével, hogy annak megvalósításába — már jövedelem szempontjából is — be kell vonni a város polgárságának egyetemét, hogy a város polgársága annak vezetőjében és irányításában részt vehessen.

 

1651652052928.jpg

 

MIT KÍVÁN A VÁROS HASZNA ? 

Meg kell valósítani ezt a tervet több okból. Elsősorban azért, mert a város komoly fejlődésének úgyszólván ez az alapfeltétele. Meg kell valósítani, mert ennek a tervnek a megvalósulása a város kereskedelmének és iparának egy olyan hasznos tényezőjévé válik, amely friss lendületet tud adni az egész gazdasági életnek is. De meg kell valósítani mindenek fölött azért, mert ha ez a terv most nem kelt át kivitelre, akkor egy olyan tőke valósíthatja meg azt, amely tisztán és kizárólag a maga hasznát fogja nézni. A városnak, nem lesz módjában, hogy egy ilyen hatalmas üzem vezetésére olyan befolyást gyakorolhasson, amellyel azt a polgárság és a város gyarapodásának szolgálatába tudja állítatni. De veszélyezteti a város érdekeit az is, ha kizárólag idegen tőke valósítaná meg a tervet, hogy ez esetben a Korona-szállóba befizetett milliárdok vesznének el, mert hiszen, ha egy ilyen nagyszabású szállodaüzem létesül, többé nem lehet számítani arra, hogy a Korona bérjövedelme elérte azt a nívót, amelyen a város ezen a ponton a maga számításait megtalálhatja. A terv, ahogy itt röviden ismertettük, maga is mutatja, hogy a zseniális tervező egy csapásra mindent megoldott, amire idegenforgalmi és városfejlődési szempontból ezzel a problémával kapcsolatban szükség van. Hozzájut a város egy világvárosi nívón álló modern, szép, hatalmas szállodához. Hozzájut egy nívós étteremhez, egy a legmodernebb igényeknek megfelelő mozgó színházhoz, az idegenforgalom szempontjából elsősorban jelentékeny turista szállodához, hozzájut egy egész városrész egy új fejlődési lehetőséghez és nem utolsó szempont, hogy ezen a területen, ahol a szálloda felépül, a Szinva beboltozásának problémája is megoldódik. Mert a terv szerint a szálloda környéke annyira kiképeztetnék, hogy az minden tekintetben festői és szép legyen. Itt tehát a Szinva is beboltoztatnék, ami az egész térnek, egy egész utcarésznek mindjárt nagyvárosi színezetet adna. 

 

1651652052954.jpg

Az ország első, egészalakos Kossuth-szobra az Erzsébet téren

 

A HÁROM FÜRDŐ 

Aki ezt a hatalmas tervet megfigyeli és tanulmányozza, annak be kell látni, hogy itt egy olyan alkotásról van szó, amelyet minden miskolci polgárnak egész erejével és egész akaratával támogatnia kell. Számítani kell a város érdekében legelsősorban a polgármester segítségére, aki a múltban beigazolta, hogy előrelátó és bátor minden lépésében, amikor a város érdekeit szolgálja. Számítani kell a törvényhatósági bizottság és a városi közélet minden munkájára, aki városa érdekét valóban a szívén hordja. Tury József, aki jelentékeny ereje a városi közéletnek és aki az Erzsébet-fürdő vezetésével is nagy rátermettségnek és hozzáértésnek adta bizonyságát bizonyára hasznosítani fogja a város érdekében a maga képességeit, hogy ezek a tervek valóra, váljanak. 

Felvetette a Reggeli Hírlapban Lichtenstein László felsőházi tag a három fürdő: a tapolcai strandfürdőt, a miskolci Erzsébet-fürdőt és a miskolci strandfürdő egyesítésének gondolatát is. Minden elfogulatlanul gondolkozó embernek látnia kell, hogy a három fürdő nem arra való, hogy egymással rivalizáljanak, hanem arra, hogy egyesítve kiegészítői legyenek egymásnak és jövedelmi forrásai a városnak. Ezt pedig másképen, mint a fürdők egyesítésével elérni nem lehet és csupán igy érhető el, hogy a három fürdőből keletkező érdekeltség bekapcsolódjék az uj szálloda építkezésébe és igy segítse a várost olyan jövedelmekhez, a kereskedelmet és az ipart olyan forgalomhoz, amelyre a mai viszonyok között számítani nem lehet. De ezzel az érdekeltségel komoly kézbe kerül Tapolca fürdő kiépítése is. 

A terv olyan szép, olyan zseniális és olyan nagyszabású, hogy annak sorsát nyugodt lelkiismerettel a polgárság tettrekészségében és városszeretetében való bizakodással bocsátjuk a nyilvánosság kritikája alá 

(Reggeli Hírlap - 1928. február 5.)

A bejegyzés trackback címe:

https://miskolciszemelvenyek.blog.hu/api/trackback/id/tr6117959332

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása